Στοιχεία αγοράς ενέργειας

Η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα σήμερα, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργεί βάσει του μοντέλου της υποχρεωτικής χονδρεμπορικής κοινοπραξίας (mandatory pool system).

Βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου, όλες οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργεια & συμπληρωματικών προϊόντων που διενεργούν οι συμμετέχοντες, αφορούν την επόμενη ημέρα. Επίσης, όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να συμμετέχουν στην κοινοπραξία, ενώ δεν επιτρέπονται φυσικές διμερείς συναλλαγές (physical bilateral transactions) μεταξύ των συμμετεχόντων.

Οι συμμετέχοντες είναι οι ακόλουθοι:

Παραγωγοί & Αυτοπαραγωγοί

Οι παραγωγοί είναι κάτοχοι άδειας παραγωγής για μονάδες παραγωγής εγγεγραμμένες στο μητρώο μονάδων. Οι αυτοπαραγωγοί είναι κάτοχοι άδειας παραγωγής, οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια για δική τους χρήση και εγχέουν την περίσσεια της ενέργειας στο σύστημα.

Προμηθευτές

Οι Προμηθευτές είναι κάτοχοι άδειας προμήθειας που αγοράζουν ενέργεια απευθείας μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού* ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Εισαγωγείς

Οι εισαγωγείς είναι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή άδειας εμπορίας, που προμηθεύονται ποσότητες ενέργειας από εξωτερικούς παραγωγούς ή προμηθευτές και εγχέουν τις ποσότητες αυτές στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό.

Εξαγωγείς

Οι εξαγωγείς είναι κάτοχοι άδειας προμήθειας ή άδειας παραγωγής ή άδειας εμπορίας, που προμηθεύονται ποσότητες ενέργειας από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό ώστε να τις εξάγουν σε άλλες χώρες.

Πελάτες

Οι επιλέγοντες πελάτες είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν τον Προμηθευτή τους.

Συνοπτικά, οι παραγωγοί & εισαγωγείς πωλούν την παραγόμενη & εισαγόμενη ενέργειά τους αντίστοιχα στην χονδρεμπορική αγορά ενώ οι προμηθευτές & εξαγωγείς αγοράζουν ενέργεια από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, την οποία μεταπωλούν στη λιανική αγορά (πελάτες) ή την εξάγουν αντίστοιχα.


*Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (βραχυχρόνια/ προημερήσια χονδρεμπορική αγορά): Περιλαμβάνει την ημερήσια αγορά ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών, από την οποία προκύπτει και το πρόγραμμα κατανομής των μονάδων του συστήματος (Dispatch Schedule).

Πηγή: www.admie.gr/agora/genika/perigrafi

Η ELPEDISON, όντας ένας ολοκληρωμένος & πλήρως καθετοποιημένος Παραγωγός & Προμηθευτής ενέργειας, τροφοδοτεί το σύστημα με ηλεκτρική ενέργεια που παράγει στα δύο ιδιόκτητα εργοστάσιά της ενώ παράλληλα εμπορεύεται ενέργεια σε χιλιάδες σπίτια & επιχειρήσεις που αποτελούν την πελατειακή της βάση. Λειτουργώντας στο πλαίσιο του τρέχοντος μοντέλου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που αναλύθηκε παραπάνω, η ELPEDISON προμηθεύεται ενέργεια μέσω του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της. Το κόστος της ενέργειας καθώς και λοιπά σχετικά κόστη υπόκεινται σε διακυμάνσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η ELPEDISON να αναπροσαρμόζει την Χρέωση Προμήθειας των πελατών της ακολουθώντας τις διακυμάνσεις του Κόστους Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Προμηθευτή στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα (εφεξής «Μέγεθος Αναφοράς x») και την απόφαση ΡΑΕ υπ’αριθμόν 409/2020, στο πλαίσιο της τήρησης της αρχής της διαφανούς, ακριβούς και κατανοητής πληροφόρησης κατά την επικοινωνία της ELPEDISON με τους Καταναλωτές (άρθρο 17 παρ. 1β ΚΠΗΕ) και την εν γένει προώθηση των προϊόντων της (Παράρτημα 1, άρθρα 1 και 3 ΚΠΗΕ).

Ο μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων της ELPEDISON ακολουθεί τη βασική οδηγία της ΡΑΕ ώστε να είναι: α) διαφανής, με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού, και γνωστός στον Πελάτη εκ των προτέρων, β) να κατατείνει στην αποφυγή υπερβολικής μεταβλητότητας ως προς το ύψος της κατανάλωσης, γ) να προσφέρει, κατά το δυνατόν, επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης των τιμών, και δ) να αποτελεί μέρος της Σύμβασης Προμήθειας. Καθορίζεται, δε, από: i) Την µέση τιµή της Τιµής Εκκαθάρισης Αγοράς (ΤΕΑ), δηλαδή της τιµής στην οποία εκκαθαρίζεται η Αγορά της Επόµενης Ηµέρας του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου Ενέργειας και διαµορφώνεται από το συνδυασµό των Εντολών Πώλησης και των Εντολών Αγοράς που ικανοποιούνται σε ηµερήσια βάση, στο πλαίσιο της Λειτουργίας της Αγοράς της Επόµενης Ηµέρας, ii) τις μέσες μοναδιαίες χρεώσεις για όλους τους Λογαριασμούς Προσαυξήσεων, iii) Το Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών (ΜΜΚΘΣΣ), iv) Το κόστος που σχετίζεται με τον Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας ή τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος ή κάθε άλλο εθνικό μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο μέτρο για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας παροχής επαρκούς ισχύος ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκαλεί η έλλειψη ευέλικτης δυναμικότητας παραγωγής, v) Τυχόν επιπλέον κόστη χονδρεμπορικής που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Νόμου 4425/2016 (Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Αγοράς Εξισορρόπησης), ή οποιαδήποτε άλλα κόστη που θα προκύψουν από σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ρυθμιστικές ή κανονιστικές διατάξεις. Οι παραπάνω δείκτες συνιστούν το Μέγεθος Αναφοράς x.

Εφόσον το Μηνιαίο Μέγεθος Αναφοράς x παραμένει εντός του εύρους διακύμανσης Li - Lu, η Χρέωση Προμήθειας που θα καταβάλλει ο Πελάτης δεν θα αλλάζει. Σε περίπτωση που το κατά τα ως άνω οριζόμενο άθροισμα κυμαίνεται άνωθεν του προαναφερθέντος εύρους, η Χρέωση Προμήθειας θα επαυξάνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο α*(x-Li)+β. Σε περίπτωση που το κατά τα ως άνω οριζόμενο άθροισμα κυμαίνεται κάτωθεν του προαναφερθέντος εύρους, η Χρέωση Προμήθειας θα απομειώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο α*(x-Lu)+β. Οι ως άνω συντελεστές σήμερα ορίζονται ως εξής: α=1,1780 , β=2€/MWh, Li=30 €/MWh, Lu=40€/MWh. H ΤΕΑ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (http://www.enexgroup.gr/agores/analysi-agoras/deltia-iep/), ενώ τα υπό στοιχεία (ii) έως και (v) κόστη δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ (https://www.admie.gr/agora/enimerotika-deltia/mesostathmiki-timi-agoras). Αναφορικά με το εύρος διακύμανσης των τιμών του μεγέθους x για το οποίο δεν προβλέπεται ενεργοποίηση του μηχανισμού αναπροσαρμογής (περιοχή ασφάλειας), αυτό ορίζεται ώστε να είναι εύλογα συμβατό με τη διακύμανση των τιμών του μεγέθους x, βάσει ιστορικών δεδομένων και εύλογων παραδοχών-προβλέψεων, με στόχο την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση της ανάγκης ενεργοποίησης του μηχανισμου αναπροσαρμογής. Κάθε αναπροσαρμογή της Χρέωσης Προμήθειας θα εμφανίζεται ως πίστωση ή χρέωση στον Εκκαθαριστικό Λογαριασμό Κατανάλωσης, που θα εκδίδεται μετά τον μήνα κατανάλωσης κατά τον οποίο εφαρμόστηκε η αναπροσαρμογή.

  • Δείτε την ιστορικότητα του Κόστους Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά μήνα εδώ.
  • Για πληροφορίες σχετικά με το TTF, δείτε εδώ.
  • Για πληροφορίες σχετικά με το CO2, δείτε εδώ.
Εξισορρόπηση ΕΛΑΠΕ

Στις 09/12/2020 βάσει του νόμου 4759 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Αρ. Φύλλου: 245, άρθρο 157) επιβλήθηκε στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, έκτακτη χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας, ίση με 2€/MWh για τις καταναλώσεις των μετρητών που εκπροσωπούσαν εντός του 2020. Η συγκεκριμένη χρέωση, αποτελεί έσοδο του υπολογαριασμού ενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ διασυνδεδεμένου συστήματος και διασυνδεδεμένου δικτύου ή του υπολογαριασμού ενισχύσεων του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΔΝ. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕLPEDISON προχώρησε στην εφαρμογή χρέωσης ίσης με 2€/MWh στους Πελάτες που εκπροσωπεί, επί τη βάση των καταναλώσεών τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020.


Είμαστε εδώ, για να
λύσουμε κάθε σας
απορία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Shops

Eξυπηρέτηση Πελατών

18128

Δευ-Σαβ 8:00-21:00/ Κυρ 9:00-17:00
customercare@elpedison.gr


Κατάστημα ELPEDISON

Λεωφόρος Κηφισίας 283, 145 62 - Κηφισιά

Δευ-Τετ-Σαβ 10:00-16:00/ Τρι-Πεμ-Παρ 10:00-21:00


Σημεία Εξυπηρέτησης

Για τα στοιχεία και το ωράριο του εκάστοτε σημείου εξυπηρέτησης, πατήστε εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Θέλετε να γίνετε πελάτης μας?

Πατήστε εδώ, για να σας καλέσουμε εμείς πίσω!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας?

Mιλήστε μαζί μας ΤΩΡΑ!